ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС

 В НУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“  КАВАРНА

 2018 / 2019

 

 1. График на обучението :
 • Начало на учебната година 09.2018 г.
 • Първи учебен срок      09.2017г. – 04.02.2018г.

                                                 /18 учебни седмици/

 • Втори учебен срок 02.2018г. – 31.05.2019г.

                                                 /14 учебни седмици/

 

 1. Ваканции :

                  -     Есенна                                     01.11.2018г. -  04.11.2018г.

                  -     Коледна                                   22.12.2017г. -  02.01.2019г.

                  -     Зимна                                       05.02.2018г. -  05.02.2019г.

                  -     Пролетна                                 30.03.2017г. -  07.04.2019г.

 

 1. НВО за 4 клас :

                  09.05.2019г.  - БЕЛ

                  10.05.2019г. -  Математика

                  14.05.2019г. -  Човекът и обществото

                  16.05.2019г. -  Човекът и природата

 

 1. Патронен празник:   21.01.2019г.

 

 1. Спортен празник:     03.06.2019г.
 2. Неучебни дни:         22.09.2018г. Ден на независимостта

                                               03.03.2019г. Национален празник на България

                                               01.05.2019г. Ден на труда

                                               21.05.2019г. ДЗИ по БЕЛ

                                               23.05.2019г. Втори ДЗИ

                                               24.05.2019г. Ден на славянската писменост и култура.

 1. Седмично разписание на часовете :

 

   I – II клас

    III – IV клас

1 час

08:00  -  08:35 ч.

 08:00  -  08:40 ч.

2 час

08:50  -  09:20 ч.

 08:50  -  09:30 ч.

г. междучасие

09:20 -  09:40 ч.

 09:30  -  09:50 ч.

3 час

09:40  - 10:15 ч.         

 09:50  -  10:30 ч.

4 час

10:25  - 11:00 ч.

 10:40  -  11:20 ч.

5 час

11:10  -  11:45 ч.

 11:30  -  12:10 ч.

6 час

11:55  -  12:30 ч.      

 12:20  -  13:00 ч.

 

         - вторник :

 

   I – IV клас

1 ч.

08:00  -   08:35 ч.

2 ч.

08:45  -   08:55 ч.

Г. междучасие

08:55 -    09:45 ч.

3 ч.

09:45  -   10:20 ч.         

4 ч.

10:30  -   11:05 ч.

5 ч.

11:15  -   11:50 ч.

6 ч.

12:00  -   12:35 ч.      

 

      Групи в ЦДО :

Дейности

I – II

III - IV

Обяд, организиран отдих и спорт

1ч.    12.00 – 13.00

1ч.    12.00 – 13.00

самоподготовка

2ч.    13.10 – 13.45

Зч.    14.00 – 14.35

2ч.    13.10 – 13.50

3ч.    14.00 – 14.40

Занимания по интереси

4ч.    14.50 – 15.25

5ч.    15.40 – 16.15

4ч.    14.50 – 15.30 

5ч.    15.30 – 16.10

Организиран отдих и спорт

6ч.    16.25 – 17.00

6ч.    16.20 – 17.00

                                                     

 1. Разпределение на часовете за реализиране на третия допълнителен час по ФВС

Клас

IIа

IIб

IIIа

IVа

Модул ФВС

1

1

1

1

1

1

 

 1. Описание на организацията на обучението:

 

 1. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

 

 1. Учебният ден започва в 8.00 часа за всички ученици от първи до четвърти клас включително.

 

 1. Продължителността на учебния час е:
 • тридесет и пет минути - в І  и  ІІ  клас
 • четиридесет минути - в  ІІІ и ІV  клас

 

 1. Почивките между учебните часове:
 • на първи и втори клас са с продължителност 15 минути и 25 минути след  втория час;
 • на трети и четвърти клас са с продължителност 10 минути и 20 минути след втория час;

 

 1. Часът на класа и учебният час по учебния предмет „ Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

 

 1. Учениците от първи до четвърти клас задължително изучават в часа на класа правилата за безопасност на движението съгласно одобрените учебни програми за всеки клас. Часовете по БД са разпределени равномерно през учебната година за отделните класове.

 

 1. Организацията на учебния ден е целодневна.